KS-ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Stefan Sandström

Lyssna till nöd­ropet

I för­ra vec­kan pre­sen­terade kom­mun­di­rek­tören till­sam­mans med eko­no­mi­chefen en re­do­vis­ning som kom­munens för­valt­nings­chefer sam­man­ställt. Det be­hövs en för­stärk­ning av den kom­mu­nala ekonomin med minst 200 mil­joner de nä­rmaste fyra åren, om ekonomin ska komma i ba­lans. Då klaras ändå inte det re­kom­men­derade över­skotts­målet på två pro­cent, som krävs för fi­nan­sieringen av de lång­sik­tiga in­ves­te­ringarna.
Rap­porten från kom­mun­di­rek­tören bygger på kom­mun­full­mäk­tiges be­slut att för­valt­nings­cheferna ska ta fram bud­get­un­der­laget till po­li­ti­kerna. Men dess­utom har kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Lars Johnsson (M) gett di­rek­tiv att tjäns­te­männen ska pla­nera för en minskad po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion, trots att det är en ren­odlad po­li­tisk fråga, och att över­skotts­målet bara ska vara en kro­na var­je år – inte vare sig en el­ler två pro­cent.
Trots den sänkta mål­sätt­ningen för de eko­no­miska målen krävs myc­ket stora för­änd­ringar. Av ma­te­ri­alet från eko­no­mi­chefen står det ock­så klart att de be­spa­ringar ge­nom om­struk­tu­re­ringar som rest­al­li­ansen med stöd av SD och FV lagt in i bud­geten en­bart haft till syf­te att på pap­peret visa över­skott, vil­ket krävs en­ligt kom­mu­nal­lagen. Nå­gon upp­följ­ning har ald­rig gjorts.
För det måste SD och FV an­s­es vara lika an­sva­riga, efter­som de ställt sig bak­om bud­geten så­väl 2016 som 22017. Där­emot har de inte i nämnderna tagit nå­got an­svar för att ge­nom­föra bud­getarna de röstat för. Det visar att de inte är kom­pe­tenta att ta ma­jo­ri­tets­an­svar.
Kom­mun­di­rek­törens och chefs­gruppens rap­port pekar på den eko­no­miska krisens om­fatt­ning. Nu måste par­tierna ta an­svar för kom­munens ekonomi ge­nom att bilda en stark ma­jo­ri­tet som kan ge­nom­föra en lång­sik­tig eko­no­misk sane­ring sam­ti­digt som verk­sam­heterna ut­vecklas uti­från med­bor­ga­rnas be­hov.
Där­för är det nöd­vän­digt att i första hand S och M bi­lägger sin kon­flikt så kommunen kan få en led­ning som fun­gerar. Bara så kan ekonomin hanteras väl.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...