Sau­di­ara­bi­ens över­grepp måste kri­ti­seras

Den saud­iske jour­na­listen Jamal Khashoggi miss­tänkt ha mördats av ett saud­iskt spe­ci­al­kom­man­do på Sau­di­ara­bi­ens kon­su­lat i Istan­bul.
Jamal Khashoggi har levt i exil i USA se­dan ett år, se­dan kron­prinsen Mohammed bin Salman tog makten. Han be­sökte kon­su­latet i Istan­bul för att skaffa do­ku­ment för sitt kommande bröl­lop, men när han inte kommit ut där­ifrån an­mäldes han för­svunnen av flick­vännen.
Han miss­tänktes ha kid­nappats av de saud­iska myn­dig­heten och kan­ske i hem­lig­het ha förts till Sau­di­ara­bi­en. Men nu har upp­gifter kommit att han har mördats inne på kon­su­latet.
Flera pressfrihetsorganisationer, bland andra Reportar utan gränser, har pro­te­sterat och krävt att en för­klar­ing till vad som hänt med Jamal Khashoggi. Hit­tills har de saud­iska myn­dig­heterna för­nekat all in­bland­ning och hävdar att han lämnat kon­su­latet.
Nu måste det in­ter­na­tio­nella sam­fundet en­ga­geras sig mot det saud­iska över­greppet. EU måste kräva klar­läg­gan­de och pro­te­stera mot Jamal Khashoggis för­svin­nan­de på kon­su­latet.
Hans kri­tik mot Sau­di­ara­bi­ens krig i Je­men och mot för­hål­lan­dena i landet har gjort honom till kron­prinsens fi­en­de. Men för­trycket får inte fort­sätta utan in­ter­na­tio­nella krav på re­spekt för de mänsk­liga rät­tig­heterna.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...