Vem räddar jorden från kli­mat­för­änd­ringarna? Foto: TT

Vem räddar kli­matet?

I dag pre­sen­teras, el­ler snarare har pre­sen­terats i natt, en ny rap­port från FN:s kli­mat­or­gan IPCC. Den be­ställdes på kli­mat­kon­fe­rensen i Paris 2015 och ska visa om det är möj­ligt att hålla nere tem­pe­ra­tur­ök­ningen till 1,5 grader och vad som krävs för att nå målet.
Få tror att det är möj­ligt, efter­som de in­satser som hit­tills gjorts för att vända ut­veck­lingen med ökande kol­di­ox­id­ut­släpp har varit för små och verkar för lång­samt. Ändå är det vik­tigt att få fram den här rap­porten. Den kan bli den larm­sig­nal som gör att de po­li­tiska be­slut tas som är nöd­vän­diga.
Sam­ti­digt händer myc­ket vid si­dan av po­li­ti­ken. I USA har pres­i­dent Trumps be­slut att upp­häva de flesta av Obamas kli­mat­lagar och att gynna kol- och ol­je­ut­vin­ning inte fått så stort ge­nom­slag efter­som de eko­no­miska rea­li­teterna gynnar för­ny­bar ener­gi fram­för fos­sil­ener­gi.
Håll­bar­hets­frå­gor har un­der de senaste åren fått en allt större tyngd inom när­ings­livet, oav­sett po­li­tiska di­rek­tiv.
I en in­ter­vju i Vec­kans Affärer hävdar en ame­ri­kansk tung­vik­ta­re i när­ings­livet, den glo­bale håll­bar­hets­chefen vid den ame­ri­kans­ka stor­banken Citi, Jason Channell, att det ka­pi­ta­lismen, inte po­li­ti­ken, som kommer att rädda pla­neten från kli­mat­hotet.
Med­ve­ten­heten om vil­ka ef­fekter som den ka­pi­ta­lis­tiska ekonomin fått på mil­jön och där­för be­hovet av håll­bara eko­no­miska mo­deller växer sig allt starkare, an­ser Channell. Ett ex­em­pel på att allt fler tar sitt an­svar är den ex­plo­sions­ar­tade ut­bygg­naden av för­ny­bar ener­gi. Att allt fler kräver håll­bar­hets­tänkande för att in­ve­stera i fö­re­tag driver ock­så på ut­veck­lingen.
Han har rätt i att många fö­re­tag in­ser att kon­su­menterna kräver ett nytt tänkande. Men när­ings­livet har varit sent, och ofta har åt­gärder kommit först se­dan lag­krav och eko­no­miska styr­me­del re­dan in­förts.
Det krävs allt­så både po­li­tiska åt­gärder och ett nytt tänkande från när­ings­livet för att klara kli­mat­hotet.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...