Ris­kera inte kyr­kans be­grav­nings­an­svar

När kyr­kan skildes från staten år 2000 stannade an­svaret för be­grav­ningarna kvar hos kyr­kan. Det var prak­tiskt efter­som de all­ra flesta då, och fort­fa­ran­de om än i mind­re ut­sträck­ning, är med­lemmar i kyr­kan och vill be­gravas i kyr­kans regi.
En sär­skild be­grav­nings­av­gift in­fördes som alla be­talar, oav­sett re­li­gi­on el­ler av­sak­nad av re­li­gi­on.
Sam­ti­digt in­fördes sär­skilda be­grav­nings­om­bud för att till­go­do­se in­tres­set hos dem som inte är med­lemmar i kyr­kan. Läns­sty­rel­sen är till­syns­myn­dig­het för be­grav­nings­verk­sam­heten.
Från nyår tar kyr­kan ett fastare grepp om för­sam­lingarnas be­grav­nings­verk­sam­het ge­nom ett be­slut på Kyr­ko­mö­tet för­ra året. Stiften ska nu utöva till­syn över hur för­sam­lingarna sköter ­verk­sam­heten.
För kyr­kan kan det här ses som na­tur­ligt, även om det fanns en viss op­po­si­ti­on mot för­änd­ringen. Men för alla som inte är med­lemmar i Svenska kyr­kan, både för dem som hör till andra re­li­gi­oner och inte minst för ate­ister, kan det kännas utmanande med den in­om­kyrk­liga till­synen.
Som hel­het har det fun­gerat bra att kyr­kan fort­satt ha hu­vud­an­svaret för be­grav­nings­verk­sam­heten. Det finns till ex­em­pel be­grav­nings­platser för dem som inte vill be­gravas på kyr­ko­gården.
Men att göra be­grav­nings­verk­sam­heten mer kyrk­ligt styrd kan göra att sam­häl­let flyttar an­svaret helt från kyr­kan. Det vore be­klag­ligt. Där­för bör kyr­kan vara åter­håll­sam med den nya ord­ningen.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...