S för­lo­rade folk­om­röst­ningen om väl­färden

Den so­ci­al­de­mo­kra­tiska val­led­ningen ut­nämnde ti­digt i val­rö­rel­sen 2018 års val till en folk­om­röst­ning om väl­färden. Med det hoppades S-stra­tegerna att skrämma al­li­ans­väl­ja­re att rösta på S för att värna väl­färden.
En vik­tig del av väl­färden är sjuk­vården, som han­teras av lands­tingen/re­gi­onerna. En folk­om­röst­ning om väl­färden borde allt­så, om S-stra­tegerna lyc­kats, gett till re­sul­tat ett bättre val­re­sul­tat i lands­tings­valen. Men det blev tvärt­om.
I lands­tings­valen för­lo­rade S näs­tan fyra pro­cent­en­heter. I riks­dags­valet tappade S ”bara” 2,75 pro­cent­en­heter och i kom­mun­valen minskade S med 3,2 pro­cent­en­heter. Det här får om­fat­tan­de kon­se­kvenser i lands­ting och re­gi­oner runt om i landet.
Den här man­dat­pe­ri­oden har S haft makten, i röd­grön el­ler block­över­skri­dan­de regi, i 16 av alla lands­ting/re­gi­oner. Nu blir det röd­grön ma­jo­ri­tet bara i ett enda lands­ting – Väs­ter­bot­ten. I någ­ra andra kommer S att fort­sätta sitta med i led­ningen i va­rierande block­över­skri­dan­de sty­ren.
I flera lands­ting tappar S makten för första gången på 100 år. Det gäller ex­em­pel­vis Dalarna och Blekinge.
Istäl­let stärker Alliansen sin ställ­ning med ma­jo­ri­tet el­ler do­mi­ne­ran­de mi­no­ri­tet, ibland till­sam­mans med MP och/el­ler lo­kala sjuk­vårds­par­tier, i minst elva av de 21 lands­tingen/re­gi­onerna. Någ­ra är ännu oklara.
Folk­om­röst­ningen om väl­färden slutade allt­så med ett rungande nej till Socialdemokraterna.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är sommaren den bästa årstiden?

Loading ... Loading ...