Lars Johnsson (M) inledde budgetdebatten.

Lång dags de­batt mot bud­get

Sim­hallen i Sös­da­la och Van­ne­ber­ga skola var de största trä­to­äm­nena i full­mäk­ti­ge­de­batten i Häss­le­holm, som väntat. Men även det ”stål­bad” som de allt­för snabbt ökande kost­naderna och de ned­skär­ningar som fanns med i alla bud­get­för­slagen togs upp i mån­ga av in­läggen.
Ett di­lem­ma som så­väl Lars Johnsson (M) som Lena Wallentheim (S) tog upp är av­sak­naden av en ”rik­tig” rege­ring och där­med inga be­sked om det ökade till­skott i stats­bi­drag som alla par­tier egent­li­gen är över­ens om. Det skulle kun­na ge Häss­le­holms kom­mun 25 mil­joner, vilket verk­li­gen skulle be­hövts för att för­stärka bud­getar som alla var långt ifrån de två pro­cent i över­skott som SKL re­kom­men­derar.
I alla bud­getförslagen fanns i va­rierande ut­sträck­ning be­spar­ings­krav ge­nom per­so­nal­ned­skär­ningar på de flesta för­valt­ningar. SD och FV var inte ovän­tat ”värst”, men inte hel­ler de anvisade vägar hur det ska gå att så snabbt spara in mer än tio mil­joner. Utan det högre stats­bi­drag som alla hoppas på är risken där­för stor att 2019, lik­som 2018, slutar med röda siff­ror.
SD stod i viss mån i fo­kus i de­batten, efter­som grupp­le­da­ren Hanna Nilsson ti­digare de­kla­rerat att par­tiet skulle rösta på rest­al­li­ansens bud­get­för­slag.
Hon blev hårt pressad i de­batten, av främst Johan Ham­mar­qvist (C), om SD i så fall skulle stå för den bud­get de röstade ige­nom i full­mäk­tige el­ler, som ti­digare år, hän­visa till sina egna för­slag när bud­get­be­sluten ska be­fästas i nämnderna. Ef­ter att först flera SD-le­da­möter vägrat de­kla­rera hur de skulle rösta tvingades en ir­ri­terad Hanna Nilsson sent i de­batten lova göra som hon sagt i Norra Skåne och ock­så stå för den bud­geten senare i nämndernas ar­be­te. Den saken kommer sä­kert op­po­si­tions­par­tierna att nog­grant granska ef­ter­hand.
S, V och MP byggde sitt ge­men­samma bud­get­för­slag på en skat­te­höj­ning på 45 öre, trots att skat­te­ut­taget re­dan be­slutats. Det hade dock gått att ändra, efter­som Skat­te­ver­ket med hän­syn till osäkra lä­gen i flera kom­muner skjutit upp sis­ta da­tum för att ändra skat­te­satsen.
Hu­vud­delen av pengarna till skat­te­höj­ningen skulle gå till sko­lan samt till att re­no­vera Sös­da­la sim­hall och Van­ne­ber­ga skola.
De två objekten klarade Cen­ter­par­ti­et i sitt bud­get­för­slag utan skat­te­höj­ning. och betonade att det handlade om centerpolitik för hela kommunen.
SD skyllde till och med ned­lägg­ningen av sim­hallen i Sös­da­la på ”mass­in­vand­ringen”. Vad tycker deras sym­pa­ti­sörer i Sös­da­la om SD:s stöd till ned­lägg­ningen? Det ena valdistriktet i Sösdala var ju SD:s starkaste i valet.
SD:s bud­get­för­slag byggde på att det skulle gå att spara in 18 mil­joner på ”in­vand­rings­kost­nader”, utan att kun­na re­do­göra för hur det skulle gå till el­ler vad det om­fattade. Det gjorde att tro­vär­dig­het i deras bud­get­för­slag saknades.
Björn Wid­mark (FV) an­såg sig i van­lig ord­ning ha fa­cit för debatten och var den fli­tigaste i ta­lar­stolen. Men att han vill lämna Skåne ge­nom att av­bryta med­lem­skapet i Kommunförbundet Skåne, för­ut­om att lägga ned Europaforum och Europa di­rekt, visar att han vill iso­le­ra sig i den egna kommunen.
Det mest po­si­tiva i de­batten var att trots ett mån­ga gånger högt ton­lä­ge fanns en in­sikt om att sam­ar­be­te mel­lan par­tierna skulle be­hövas.
Johan Ham­mar­qvist (C) fö­re­slog nollbasbudgetering där alla ut­går från sam­ma un­der­lag och fick po­si­tiv re­spons av Lars Johnsson. Om den styrande kon­stel­la­tionen håller fast vid den in­ställ­ningen kan nästa års bud­get bli bättre för­ankrad hos en bred och sta­bil ma­jo­ri­tet. Det är vad som behövs om den svåra ekonomiska utvecklingen ska kunna vändas.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Eurovision: Skulle Sverige ha vunnit?

Loading ... Loading ...