Är Ste­fan Löfven be­redd att möta An­nie Lööfs krav? Foto: TT

Blir det en rege­ring?

Opinion

Par­tierna är fort­fa­ran­de ovan­ligt tyst­lå­tna om huru­vi­da det förs några för­hand­lingar om en ny rege­ring och hur dessa i så fall går. Tal­mannen har fått in­for­ma­ti­on av Ste­fan Löfven och Ulf Kristersson men säger inget om vad de sagt. Inte ens från Liberalerna läcker det, vilket san­no­likt be­ror på att L inte är med i för­hand­lingarna. Björklund har ju hit­tills lekt Följa John med An­nie Lööf och verkar vilja göra det i fort­sätt­ningen ock­så, om inte par­ti­rådet nästa sön­dag tvingar honom till nå­got an­nat.

Ska man leka krem­lo­log, el­ler snarare Sveavägsschaman, kan man i vad Löfven och andra ledande so­ci­al­de­mo­krater ändå sagt tolka in att Löfven är be­redd att backa en bit till om ar­bets­rätten för att få An­nie Lööf att lägga ned rösten i stats­mi­nis­ter­om­röst­ningen den 16 ja­nu­a­ri. LO har vis­ser­li­gen larmat, men det är snarare ett tec­ken på att Löfven är på väg att böja sig för Lööf.

Ex­tra­val är ingen bra lös­ning bara några må­nader ef­ter det or­di­na­rie valet. Kan inte par­tierna han­tera ett val­re­sul­tat som inte var särskilt över­ras­kan­de är san­no­lik­heten inte stor att de ska kun­na han­tera re­sul­tatet av ett ny­val bättre. Ex­tra­val skulle dess­utom av mån­ga upp­fattas som väl­jar­för­akt, vilket skulle ris­kera att leda till ett större po­li­ti­ker­för­akt och där­med lågt val­del­ta­gan­de.

Där­för är både grund­tipset och re­kom­men­da­tionen till Löfven och Lööf att göra upp om nå­got som ur C-syn­punkt är lite bättre än senast. Av vad som läckt ut då måste sägas att Cen­tern fått ige­nom mån­ga vik­tiga krav om både lands­bygds- och mil­jö­po­li­tik, bo­stads- och ar­bets­mark­nads­po­li­tik och dess­utom rim­ligare vill­kor för familjeåterförening. Sak­po­li­tiskt lyc­kades C inte bättre i Al­li­ans­re­ger­ingarna.

Tanken på ett S-M-sam­ar­be­te skrin­lades ju av båda stats­mi­nis­ter­pre­ten­denterna ti­digt, så deras sätt att ta an­svar är nu bara att backa till­räck­ligt för att få Cen­tern med på vagnen. Det klarar inte Ulf Kristersson som man­daten fallit. Där­för åter­står rea­lis­tiskt bara Löfven om en ny rege­ring ska kun­na bildas.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...