Många pro­tes­tröstade på SD

SCB mäter i sina par­ti­sym­pa­ti­mät­ningar inte bara hur svenska folket skulle rösta. De ställer ock­så frå­gor om vilket par­ti de till­frågade, som är näs­tan 5 000, be­tyd­ligt fler än i van­liga opi­ni­ons­un­der­sök­ningar, verk­li­gen sym­pa­ti­serar med. Då syns in­tres­santa skill­nader.
Den största skill­naden är att Sverigedemokraterna har många väl­ja­re om inte sym­pa­ti­serar med par­tiet. I riks­dags­valet fick SD 17,5 pro­cent. En­ligt SCB-mät­ningen skulle 18,3 pro­cent röstat på SD i no­vem­ber. Men bara 13,0 pro­cent sym­pa­ti­serade då med SD. Över fem pro­cent­en­heter skulle allt­så röstat på SD av andra skäl – san­no­likt som en pro­test­mar­ke­ring mot andra par­tier.
Det bör be­tyda att det inte är omöj­ligt att stoppa SD:s fram­gångar, även om de an­pass­ningar av in­vand­rings­po­li­tiken som främst M och S gjorde för­ra man­dat­pe­ri­oden inte gav nå­got re­sul­tat.

Det finns ock­så in­tres­santa de­taljer i SCB-mät­ningen om i vilka grupper som olika par­tier är starka el­ler svaga.
Väl känt är att SD är mans­do­mi­ne­rat. Bland SD:s sym­pa­ti­sörer finns dub­belt så många män som kvin­nor. Även M är do­mi­ne­rat av män, om än inte lika starkt. Men näs­tan tre av fem M-sym­pa­ti­sörer är män. Alla de öv­riga par­tierna har en viss, men inte särskilt stor, kvin­no­do­mi­nans.
Bland ung­domar är det två par­tier som är relativt starka – Cen­ter­par­ti­et och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har där­emot lågt stöd i ung­doms­grupperna. Sverigedemokraterna har tappa stöd bland ung­domarna.
Mil­jö­par­ti­et är starkast i gruppen med små­barn, mel­lan 25 och 45 år.
Bland de äld­re är S starka. SD är svaga även bland de äldsta och har nu­me­ra sitt starkaste stöd bland de me­del­ål­ders. Det har ock­så M.

Hög­in­komst­ta­ga­rna sym­pa­ti­serar som väntat mer än ge­nom­snittet med M och i viss mån L. Grupperna med lägst in­komst har för­kär­lek för C och V, san­no­likt där­för att det till stor del handlar om stu­denter, där C och V ock­så är över­re­pre­sen­te­rade.
Me­del­in­komst­ta­ga­rna ger i större ut­sträck­ning S sitt stöd. Det av­speglar kan­ske att i de grupperna do­mi­nerar LO-grupperna. S har fort­fa­ran­de ett starkare stöd bland ar­be­ta­re än i hela väl­jar­kåren.
Just bland ar­be­ta­re verkar SD ha för­lo­rat en del stöd och bland stu­denter har stödet hal­verats.
Fö­re­ta­ga­re sym­pa­ti­serar i hög grad med M el­ler C, me­dan tjäns­te­män sym­pa­ti­serar med nå­got allians­par­ti.

SCB mäter ock­så vilket par­ti som an­s­es som näst bäst. Här finns in­tres­santa för­änd­ringar jäm­fört med före valet (i maj). M-sym­pa­ti­sörerna hade då L och C som van­ligaste and­ra­hands­val med drygt 20 pro­cent var. KD kom långt ef­ter med bara 8,1 pro­cent. I no­vem­ber hade detta vänts till att KD var po­pu­läraste andra­par­ti bland M-väl­ja­rna med 25,7 pro­cent me­dan C och L dalat till un­der 20 pro­cent var.
C- och L-sym­pa­ti­sörerna har inte ändrat pre­fe­renser på sam­ma sätt. De fö­re­drar varandra i högre grad, men S var trea före KD re­dan före valet i båda par­tierna.
SD är för­sum­bart som näst bästa par­ti utom bland M- och i viss mån KD-sym­pa­ti­sörer. Inom C är stödet knappt mät­bart – mind­re än en pro­cent.
De siff­rorna kan­ske kan för­klara och för­klaras av ­makt­spelet ef­ter valet.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...