Po­lisens ar­be­te kan göra skill­nad – med rätt in­sats

Po­lisen i Malmö har i åtta år ar­betat med fo­kus­grupper in­riktade på att jaga va­pen och nar­ko­ti­ka bland kri­mi­nella.
Det har gett re­sul­tat. För­ra året be­slag­togs 40 skjut­va­pen av grupperna i deras olika in­satser.
To­talt be­slag­togs över 150 va­pen av Mal­mö­po­li­sen. Det visar vil­ken oer­hörd mängd va­pen som finns i den kri­mi­nella världen och ger ock­så en del­för­klar­ing till att an­talet skjut­ningar, flera med död­lig ut­gång, har ökat de senaste tre-fyra åren i så­väl Malmö som någ­ra andra städer.
Sam­man­lagt dömdes 20 års fäng­el­se ut för grova va­pen­brott och nar­ko­ti­ka­brott för brott som fo­kus­grupperna av­slöjat. Det visar att med rätt in­satser går det att komma åt brotts­lingarna.
För­ra året sköts tolv per­soner till döds i Malmö. I de flesta fall handlade det om upp­gö­rel­ser i kri­mi­nella kretsar. Del­vis kan de många skjut­ningarna ha att göra med att po­lisen lyc­kats väl med att spärra in många av le­da­rna i de olika kri­mi­nella gängen. En makt­kamp har brutit ut när le­da­rna oskad­lig­gjorts och lett till skjut­ningar och mord.
Ut­red­ningarna av de tolv morden har dock gått relativt bra och po­lisen hoppas att de 14 miss­tänkta som sitter fri­hets­be­rövade ska dömas för morden, så att åt­min­sto­ne de flesta blir upp­klarade.
Ge­nom ob­li­ga­to­risk häkt­ning för grovt va­pen­brott och riktade in­satser har po­lis­ar­be­tet ef­fek­ti­vi­serats. Det inger hopp om en lugnare mil­jö i Malmö.
Yng­ve Sunesson

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Ska du resa utomlands i sommar?

Loading ... Loading ...