Kärn­kraft inte fram­tidens el

Ledare El från sol och vind är nu billigare än ny el från kol och kärnkraft, ja ofta till och med billigare än gammal kolkraftsel.
Opinion • Publicerad 11 februari 2019 • Uppdaterad 14 december 2021
Kina bygger ut solel mer än någon annanstans i världen. 
Foto: TT
Kina bygger ut solel mer än någon annanstans i världen. Foto: TT

Kärn­kraften för­söker väckas till liv igen i den svenska de­batten. Kraft­bo­lagen har stängt el­ler stänger snart fyra av de kvar­va­ran­de tio re­ak­torer. Ett par av dem har le­ve­rerat myc­ket be­gränsade mängder el de senaste åren. Stäng­ningen sker inte på grund av po­li­tiska be­slut utan där­för att verken inte är eko­no­miska att driva i fort­sätt­ningen.

Det be­ror del­vis på att kärn­kraften är en risk­fylld tek­nik som kräver om­fat­tan­de sä­ker­hets­ar­ran­ge­mang. Ef­ter olyc­korna i Tjer­no­byl och Fukushima har sä­ker­hets­kraven höjts över hela världen.

Sam­ti­digt har den för­ny­bara energitekniken ut­vecklats snabbt och priserna gått ned­åt. I dag har kost­naderna för el från sol- och vindkraftsproduktion sjunkit så att de nu ger den bil­ligaste elen från ny pro­duk­tion i de flesta större ekonomier i världen. I många länder är ny el från sol och vind till och med bil­ligare än från gam­la kärn­kraft- och kol­kraft­verk.

Där­för byggs få nya kärn­kraft­verk i världen. I Fin­land har landets femte re­ak­tor, i Olkiluoto, för­senats yt­ter­li­ga­re. Den började byggas 2005 och kommer inte att startas förr­än ti­digast i höst. Det är mer än tio år ef­ter den ur­sprung­liga tid­ta­bellen. En sjätte re­ak­tor pla­neras, men bygg­starten är re­dan fram­flyttad flera år, och många tvivlar på att den kommer att byggas.

När svenska po­li­ti­ker från KD, M och L för­söker skrämmas med el­brist på grund av att kärn­kraften har börjat av­vecklas av eko­no­miska skäl talar de mot bättre vetande. Vind­krafts­ut­bygg­naden kom­pen­serar mer än väl de 14 TWh som kärn­kraft­verken max­i­malt har kun­nat pro­du­cera.

Ock­så i EU som hel­het är det för­ny­bart som er­sätter kärn­kraft och kol­kraft. Un­der för­ra året minskade kol­an­vänd­ningen i EU, me­dan el­pro­duk­tionen från vind, sol och bio­mas­sa ökade. För­ny­bar ener­gi ut­gör nu en tred­je­del av el­pro­duk­tionen i EU. Där­emot minskade kol­kraften med sex pro­cent och ligger nu 30 pro­cent un­der ni­vån 2012. Som an­del av el­pro­duk­tionen har kol­kraften minskat från 40 pro­cent 2012 till bara fem pro­cent 2018 i Stor­bri­tan­ni­en och från 19 till 13 pro­cent i Tysk­land sam­ma tids­pe­ri­od. Flera pla­nerade kärn­krafts­pro­jekt i Stor­bri­tan­ni­en har över­givits, trots stat­liga sub­ven­tioner.

I USA har den allt bil­ligare för­ny­bara el­pro­duk­tionen kon­kur­rerat ut ny kol­kraft, trots pres­i­dent Trumps åt­gärder för att gynna fos­sil­bräns­len.

I Kina byggs mer sol- och vind­kraft än nå­gon an­nan­stans i världen. Där­emot har inga ny kärn­krafts­byg­gen startat se­dan 2016, efter­som kärn­kraften även i Kina blivit allt­för dyr och många pro­jekt för­senats och för­dyrats.

Även i In­di­en satsas allt­mer på för­ny­bart. Me­dan mind­re än hälften av den nya el­pro­duk­tions­ka­pa­ci­teten kom från för­ny­bara käl­lor 2016 var det tre fjär­de­delar för­ra året.

I Sverige pro­du­ceras näs­tan all el för­ny­bart. Bara Stockholm fort­sätter ännu en tid att elda ett kraft­verk med kol (bort­sett från vissa fos­sil­dri­van re­serv­kraft­verk). Men sol­elen har varit styv­mo­der­ligt be­handlad. Med MP i rege­ringen in­fördes för ett par år se­dan en skatt på egen­pro­du­ce­rad sol­el. Även om den sänktes ef­ter hårda pro­tester och se­dan togs bort igen skadade den ut­bygg­nads­vil­jan.

Fort­fa­ran­de be­skattas an­vänd­ning av egen el i större an­lägg­ningar, vilket mot­verkar ut­byg­gen av sol­el. En över­syn av re­gel­verket för att göra det en­klare och mer lön­samt att in­ve­stera i för­ny­bar ener­gi för eget bruk, i en­lig­het med ja­nu­a­ri­av­talet mel­lan S, C, L och MP, är an­ge­lä­get.

Det skulle yt­ter­li­ga­re be­fästa de för­ny­bara ener­gi­slagens ställ­ning.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.