Det är ännu oklart vad som händer med betodlarnas dispens att använda Gauchobetat frö i årets sockerbetsodling. Foto: Sara Strandlund/Arkiv

Ovisst i sockerkonflikten

På landet Mark- och miljödomstolen har tillfälligt stoppat svenska betodlare från att använda Gachobetat frö i 2019 års odling. Bland annat Naturskyddsföreningen anser att bekämpningsmedlet är skadligt för insekter och i synnerhet bin.
Betodlarna har överklagat beslutet som de befarar kan medföra miljardförluster.

I december beviljades betodlarna dispens vilket innebar att de under vissa förutsättningar fick tillåtelse att använda frö bearbetat med bekämpningsmedlet Gaucho WS 70. Dispensen gällde cirka 1 300 odlare och cirka 30 000 hektar åkermark.

I slutet av februari överklagades dock dispensen av bland andra Naturskyddsföreningen och Biodlarna. Två dagar senare beslutade domstolen om inhibition, vilket innebär att de omstridda fröna tills vidare inte får användas.
Med bara veckor kvar till sådden råder stor osäkerhet kring vad som ska hända. Tidigare har dock företrädare för industrin flaggat för stora konsekvenser om dispensen blir hävd, eftersom det då blir svårt att få fram nytt utsäde.
Betodlarna har valt att lägga locket på, då man inte vill störa den juridiska process som nu pågår. Den 22 februari uttalade sig Fredrik Larsson på betodlarna och menade då att en smärre katastrof väntar om dispensen blir permanent hävd.
– Skulle vi inte kunna så betor till våren skulle flera odlare gå omkull och industrin inte få något socker i höst. Det skulle betyda miljarder kronor i förlust i alla led. Vi är inte där ännu, men vi följer frågan med spänning, sa han till ATL.

I ett meddelande på sin hemsida skriver betodlarna att man nu arbetar med frågan på flera plan.
– Juridisk expertis med mycket hög kompetens inom området är inkopplad. Betodlarna har inkommit med ett överklagande till högre instans, det vill säga Mark- och miljööverdomstolen. Parallellt med de juridiska processerna arbetar Betodlarna och Nordic Sugar ihop på andra plan i frågeställningen, heter det i uttalandet.

Naturskyddsföreningen skriver i ett pressmeddelande att man inte anser att Kemikalieinspektionens dispensbeslut är förenligt med EU:s regler på området, då EU har förbjudit neonikotinoider. ”Forskare kopplar ämnesgruppen till de kraftiga minskningarna av insekter i landskapet” heter det i pressmeddelandet.
– Vi anser att beslutet är felaktigt. Att ge dispens åt ett så farligt bekämpningsmedel är inte förenligt med EU:s regler på området. En dispens kan bara ges när det är ”nödvändigt” på grund av en ”fara”. Vi anser inte att detta är tillämpbart, då det är fullt möjligt att odla sockerbetor ekologiskt, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
Enligt Kemikalieinspektionens beslut om dispens riskerar skördenivån att minska med i genomsnitt 10 procent om neonikotinoider inte får användas i odlingen av sockerbetor. Detta är enligt Jordbruksverkets statistik helt inom ramen för de årliga variationerna i skördarna, vilken är 10 till 15 procent, menar Naturskyddsföreningen.
– Neonikotinoider är vattenlösliga och förs lätt bort via nederbörd, kan tas upp av vilda växter som tar upp vattnet via rötterna, och på så vis hamnar i pollen och nektar på andra platser. Dessutom drabbas vattenlevande organismer. Det är dags att stänga dörren för neonikotinoider, säger Karin Lexén.