Ingen skickar bluff­räk­ningar av miss­tag

”Mo­de­rat­top­pen” Erik Bengtzboe har varit skriven hem­ma hos sin mam­ma i Ny­kö­ping sam­ti­digt som han bott med sin fa­milj i en bo­stads­rätt i Stockholm. Det har gett honom 94 000 kro­nor i er­sätt­ning för sin ”över­natt­nings­lä­gen­het” och 63 000 kro­nor i trak­ta­men­te för att han haft mer än fem mil till riks­dags­huset från bo­staden.
När Af­ton­bla­det ställde frå­gor om hans boende hos mam­ma ändrade han adress till mam­mans fri­tids­hus och hävdade, fel­ak­tigt, att han var del­ä­ga­re till den­na. När även den­na bluff av­slöjades bad han om ur­säkt för miss­taget och lovade be­tala till­ba­ka.
Men man skickar inte re­gel­bun­dna fak­tu­ror för dubbel bo­sätt­ning till riks­dags­för­valt­nin­gen av miss­tag. Hans agerande kan bara be­tecknas som bluff, och kan­ske in­leds en för­un­der­sök­ning om be­drä­ge­ri, vilket skett i någ­ra liknande fall.
Det är för­vånande att Skat­te­ver­ket ac­cep­terat att Bengtzboe ”re­gel­mäs­sigt till­bringa(r) sin dygns­vi­la” i Ny­kö­ping och inte i sin ägda lä­gen­het med sin fa­milj. Där­emot är det inte så för­vånande att riks­dags­för­valt­nin­gen inte ifrå­ga­satt hans upp­gifter – det gjorde de inte hel­ler för Hå­kan Ju­holt som bodde med en sam­bo el­ler den L-le­da­mot som tagit ”ti­me­out” i vän­tan på be­sked om det blir åtal för att hon tagit ut en hög er­sätt­ning för att ha bott i sin mans bo­stad.
M:s led­ning har rea­gerat för­sik­tigt. Bengtzboe är inte vil­ken le­da­mot som helst utan ta­les­per­son för de vik­tiga ar­bets­mark­nads­frå­gorna och ett fram­tids­namn. Från många par­ti­kam­rater har han fått upp­muntrande ord, och grupp­le­da­ren Tobias Bill­ström verkar nöja sig med att Bengtzboe be­talar till­ba­ka fel­ak­tig er­sätt­ning.
Mo­de­raterna har en sten­hård po­li­tik för bi­drags­fusk och brotts­lig­het i all­män­het. De verkar inte ha sam­ma noll­to­le­rans när en riks­dags­le­da­mot rört sig i gräns­trakterna – el­ler kan­ske över gränsen – för det tillåtna. Frå­gan är om värnandet av Erik Bengtzboe ger tro­vär­dig­het åt den po­li­ti­ken.