Volodymyr Zelenskyj, ny president i Ukraina. Foto: TT

Oru­tinen var me­riten

En ko­mi­ker som pres­i­dent. Det får Ukrai­na ef­ter sön­dagens pre­si­dent­val. Även om val­re­sul­tatet inte är klart än var val­lo­kals­un­der­sök­ningarna så tyd­liga att sittande pre­si­denten Porosjenko er­kände sig be­segrad re­dan ti­digt på val­natten.
Där­med blir Volodymyr Zelenskyj, som spelat oför­be­redd pres­i­dent i en tv-se­rie, nu pres­i­dent ock­så i verk­lig­heten. Skå­de­spe­la­ren och ko­mi­kern valdes främst för att han inte var eta­ble­rad po­li­ti­ker och där­med inte hade den be­last­ning av kor­rup­tion och makt­miss­bruk som alla eta­ble­rade ukrains­ka po­li­ti­ker an­s­es ha.
Sin skå­de­spe­lar­bak­grund har han ge­men­sam med ex­em­pel­vis den ame­ri­kanske pre­si­denten Ro­nald Reagan. Men den­ne hade en lång po­li­tisk kar­ri­är bak­om sig när han blev pres­i­dent, bland an­nat som gu­ver­nör i Ka­li­for­ni­en. Zelenskyj har ingen po­li­tisk er­fa­ren­het alls och var inte hel­ler tyd­lig med sitt po­li­tiska pro­gram in­för valet – om han har nå­got.
Där­för finns det en oro i om­världen vart den nye pre­si­denten kan tänkas föra Ukrai­na – och inte minst hur han han­terar kon­flikten med den store gran­nen i öster, Ryss­land med den ru­ti­ne­rade makt­po­li­ti­kern Putin som pres­i­dent­kol­le­ga.
Ukrai­nas, och där­med Zelenskyjs, största pro­blem är för­stås det nu låg­in­ten­siva kriget i öst­ra Ukrai­na. Det är inte san­no­likt att han lyckas bättre än sina fö­re­gång­a­re i för­hand­lingarna med Putin om en fred­lig upp­gö­rel­se. Än mind­re tro­ligt är att Putin är be­redd att av­bryta an­nek­te­ringen av Krim.
Kor­rup­tionen är ett kan­ske lika stort pro­blem, som Zelenskyj måste börja komma till­rät­ta med om inte miss­nö­je snabbt ska blossa upp. Utan minskad kor­rup­tion är ock­så för­hopp­ningarna om stora ut­länds­ka in­ves­te­ringar i Ukrai­na ut­sikts­lösa, och då lär den svåra eko­no­miska si­tua­tionen inte hel­ler bli bättre.
Den po­li­tiska oru­tinen var en mer­it på val­dagen. När jobbet ska på­börjas lär han be­höva goda råd­gi­va­re för att kunna navigera rätt i det politiska landskapet. För politiskt har parlamentet som väljs i höst större makt.