Spel­re­klamen be­höver re­gleras ge­nom lag

Från års­skif­tet är det fritt fram för spel­bo­lag att mark­nads­föra sig i Sverige, un­der för­ut­sätt­ning att man re­gi­strerat sig och lovat följa vissa regler.
Ef­ter öpp­nan­det för pri­vata spel­bo­lag i Sverige har re­klamen, inte minst i tv, ökat ex­plo­sions­ar­tat från de cir­ka 70 spel­bo­lag som fått li­cens.
Re­dan ef­ter någ­ra vec­kor rea­gerade den an­sva­rige mi­nis­tern Ardalan Shekarabi och be­gärde att branschen skulle ta fram egna rikt­lin­jer för hur re­klamen skulle bli mind­re på­träng­an­de och mer ”mått­full”. Men den hand­lings­plan som branschen tog fram räcker inte för Shekarabi. Där­för vill han nu re­glera re­klamen i lagen.
Det är särskilt olika typer av ”far­ligt” spel, främst nät­ka­si­non, som Shekarabi riktar in sig på.
Nät­ka­si­no är en typ av spel som har särskilt myc­ket re­klam i tv (över hälften av spel­re­klamen i tv) och re­klam som riktar sig särskilt till kvin­nor. Fler kvin­nor verkar ha blivit spel­be­ro­en­de se­dan det nya sy­stemet med li­cen­si­erade spel­bo­lag in­fördes, kan­ske just på grund av den riktade och ag­gres­siva re­klamen.
Fyra må­nader är en kort tid för att dra slut­satser om den nya ord­ningen. Kan­ske spel­bo­lagen rättar sig ef­ter sina bransch­re­kom­men­da­tioner och blir mer mått­fulla i sin re­klam.
Å andra si­dan är kon­kur­rensen så hård i branschen att bo­lagen kan an­s­e sig be­höva ligga på gränsen till det etiskt rim­liga för att be­hålla spe­la­rna i sin verk­sam­het. Det gör att lag­stift­ning san­no­likt be­hövs.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Har du varit utomlands på semestern?

Loading ... Loading ...