An­nie Lööf var kon­kret i EU-de­batten. Foto: TT

Debatt om olika hot

När SVT inte lät sön­dagens par­ti­le­dar­de­batt alls handla om EU-valet tog riks­dagen sitt an­svar i går. Par­ti­le­da­rna höll sig fak­tiskt i hu­vud­sak till äm­net även om vissa ut­vik­ningar gjordes.
Ste­fan Löfven (S) ägnade hela sin in­led­ning åt att varna för att hö­ger­ex­tre­misterna vill splittra uni­onen. Han kallade till och med valet om drygt tre vec­kor för en ”folk­om­röst­ning om hö­ger­ex­tre­mismens fram­tid”.
An­nie Lööf (C) och Jan Björklund (L) stämde in i var­ningarna för att de­mo­kra­tin ifrå­ga­sätts. Lööf kopplade sam­man Jim­mie Åkesson (SD) med mer kända hö­ger­ex­tre­mister i Europa ge­nom att ef­fekt­fullt rada upp namnen Orban, Le Pen, Kaczynski, Jim­mie Åkesson.
Åkesson fick ock­så frå­gor från många håll om var­för han och andra SD-po­li­ti­ker nämnt Ung­ern som fö­re­bild och Orban som en be­undrad stark le­da­re men vägrade svara. Det gjorde han ock­så när han fick frå­gor om var­för SD:s EU-par­la­men­ta­ri­ker röstat mot kli­mat­för­slag och mot att sätta press på Ung­ern, som om han inte skulle veta vad olika le­da­möter i detta cen­tral­styrda par­ti gjort. Istäl­let för­sökte han skapa en bild av sig själv som en Eu­ro­pa­vän som vill åter­föra be­slut till na­tionerna.
Den ti­digare EU-kri­ti­kern Jonas Sjö­stedt (V) ar­gu­men­terade för bättre eu­ro­pe­iskt sam­ar­be­te, me­dan Ebba Busch Thor (KD) som be­römde sig av att det var krist­de­mo­krater som tagit ini­tia­tiv till EU nu ville ha ett ”lag­om EU” med fär­re be­slut på eu­ro­pe­isk nivå.
An­nie Lööf tog upp djur­skydd och an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ningen, Cen­terns fram­gångs­frå­gor för fem år se­dan, och det kan­ske enda kon­kreta för­sla­get i de­batten kom från henne: ett glo­balt ”Paris­av­tal” om att minska an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ningen.
Var­je år dör tu­sen­tals sjuka i Europa på grund av att bakt­erier blivit re­si­stenta mot an­ti­bio­ti­ka. Där­för är minskad an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ning inom djur­håll­ningen i världen en bok­stav­li­gen livs­av­gö­ran­de fråga. Den bör dis­ku­teras mer i EU-val­rö­rel­sen.