An­ni­ka Strand­häll (S) an­ser sig inte har gjort fel. Foto: TT

Låt KU jobba klart

Mo­de­raterna gick i tors­dags ut med att de vill så snart som möj­ligt låta riks­dagen rösta om ett miss­tro­en­de­vo­tum mot so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll. De gör ut­spelet tio dagar före EU-valet och ett par vec­kor in­nan Kon­sti­tu­tions­ut­skottet är klart med sin gransk­ning av Strand­häll.
Där­med står det klart att M-ut­spelet inte i första hand handlar om Strand­häll utan om Mo­de­raternas då­liga opi­ni­ons­siff­ror in­för EU-valet. Det na­tur­liga skulle an­nars varit att av­vakta KU:s be­hand­ling av An­ni­ka Strand­hälls agerande när För­säk­rings­kas­sans ge­ne­ral­di­rek­tör Ann-Ma­rie Beg­ler fick sparken.
Av vad som re­dan fram­kommit – Strand­hälls många olika för­klar­ingar till var­för hon an­såg Beg­ler måste sluta lik­som upp­gifter från så­väl Beg­ler som andra med­ar­be­ta­re på För­säk­rings­kas­san att av­skedet handlade helt om so­ci­al­de­mo­kra­tisk val­tak­tik – tyder på att KU kommer att rikta hård kri­tik mot Strand­häll. Där­ef­ter hade det varit na­tur­ligt att väcka en miss­tro­en­de­ta­lan. Då hade age­ran­det fått större styrka och tro­vär­dig­het.
Nu ris­kerar istäl­let Ulf Kris­ters­sons ut­spel att leda till nya par­ti­po­li­tiska miss­tänk­lig­gö­ran­den. Själv­klart fick M stöd från KD och SD för miss­tro­en­de­för­klar­ingen. Även Jan Björklund gav snabbt be­sked om att L röstar för miss­tro­en­de.
Cen­ter­par­ti­et och Vänsterpartiet, som båda är lika kri­tiska till Strand­hälls agerande, vill där­emot av­vakta med be­sked med hän­vis­ning till KU:s på­gå­en­de gransk­ning. An­nie Lööf mar­kerar att Cen­ter­par­ti­et nu kon­cen­trerar sig på EU-val­rö­rel­sen men kommer att lämna be­sked i god tid före miss­tro­en­de­om­röst­ningen.
Det är klokt av Lööf och Sjö­stedt att ha is i ma­gen. Kan­ske finns det un­der­lag från KU den 28 maj, när om­röst­ningen ska ske, så att det då är mo­ti­verat att kräva Strand­häll av­satt, om hon inte re­dan kastat in hand­duken. An­nars kan be­slu­tet vänta nå­gon vecka, tills KU:s ar­be­te är av­slu­tat.
Att hon inte kan sitta kvar är dock en själv­klar­het.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tycker du om pommes frites?

Loading ... Loading ...