Våld mot po­li­ti­ker hör inte till de­mo­kra­ti

Dagarna före EU-valet kastades två smäl­la­re mot Jim­mie Åkesson, dels i Ma­rie­stad, dels i Tran­ås.
Öv­riga par­ti­le­da­re var snabba med att för­döma ak­tionerna och be­tona att våld mot po­li­ti­ker ald­rig är ac­cep­ta­belt. Det var en själv­klar­het för par­ti­le­da­rna att sluta upp bak­om en po­li­tisk mot­stån­da­re när det gällde ett fy­siskt an­grepp. De­mo­kra­tin bygger på att olika åsikter ska brytas utan att nå­gon ska be­höva ris­kera hot el­ler våld för sin åsikt.
Där­för var det ex­tra be­klag­ligt att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas topp­namn på EU-val­se­deln, Peter Lundgren, i val­rö­rel­sens slut­de­batt i SVT an­klagade so­ci­al­de­mo­kraterna för att ha orsakat smällar­an­greppen.
Ännu mer upp­se­en­de­väc­kan­de var att Jim­mie Åkesson själv ock­så hävdade att de hårda po­li­tiska an­greppen från främst Ste­fan Löfven och An­nie Lööf skulle ha le­gi­ti­me­rat våldet.
Det är ovär­digt en par­ti­le­da­re att komma med den typen av an­kla­gel­ser. Ingen par­ti­le­da­re har öppnat ens en dörr på glänt för våld, även om hårda ord ofta sagts i de­batterna. Där har Jim­mie Åkesson och andra sve­ri­ge­de­mo­krater inte varit mind­re pro­vo­cerande än andra.
Åkesson borde sluta upp till­sam­mans med de andra par­ti­le­da­rna i en ge­men­sam upp­fatt­ning att våld ald­rig har i en de­mo­kra­tisk pro­cess att göra, istäl­let för att i van­lig ord­ning ta på sig of­fer­kof­tan och utan grund rikta an­kla­gel­ser mot andra.

Dagens fråga

Vill du ha söndagsöppet på Systembolaget?

Loading ... Loading ...