In­di­ens pre­mi­är­mi­nis­ter Narendra Modi vann valet. Foto: TT

Modi tog stor­se­ger

Världens största val är inte valet till EU-par­la­mentet utan In­di­ens val, som av­slu­tades för en vecka se­dan. Över 600 mil­joner in­di­er röstade.
Ty­värr kom val­rö­rel­sen att på­verkas starkt av ett ter­ror­dåd i den om­stridda pro­vinsen Kash­mir där 40 in­dis­ka po­liser dödades. Det gav pre­mi­är­mi­nis­ter Narendra Modi vind i se­glen ef­ter att han legat be­tyd­ligt säm­re till i opinionsmätningarna.
Nu blev valet en stor se­ger för Modi och hans hin­du­na­tio­na­lis­tiska par­ti. Han vann valet 2014 på löf­ten om fler jobb och en mer när­ings­livs­vän­lig po­li­tik ef­ter att ha lyc­kats väl som re­ger­ings­chef i del­staten Gu­ja­rat. Men val­löf­tena har knappast infriats un­der de fem år han varit re­ger­ings­chef i In­di­en.
En re­form som drabbade ekonomin och många fat­tiga in­di­er hårt var när 500- och 1 000-rupiesedlar blev ogiltiga över en natt 2016 i ett för­sök att mot­verka kor­rup­tionen. Men det drabbade främst små­fö­re­ta­ga­re med stort kon­tant­be­ro­en­de och minskade den eko­no­miska till­växten i In­di­en med ett par ti­on­delar.
Den hårdaste kri­tiken mot Modi har dock varit att hans hin­du­na­tio­na­lis­tiska par­ti om inte upp­muntrat så åt­min­sto­ne blundat för re­li­gi­öst mo­ti­verade an­grepp på mus­limer, bland an­nat för slakt av kor, som ju är he­liga i hin­du­ismen.
Mus­limer har lynchats utan att rege­ringen el­ler Modi tagit klart av­stånd från de hinduaktivistiska dåden. Många fruktar nu att Modi med sin klara ma­jo­ri­tet i par­la­mentet ska stärka den hin­du­na­tio­na­lis­tiska po­li­ti­ken och för­svåra si­tua­tionen för de mer än hund­ra mil­joner mus­limerna och andra mi­no­ri­teter.
Vid si­dan av att Modi i val­rö­rel­sen vunnit på ter­ror­dådet i Kash­mir visar val­se­gern ock­så på hur svagt det ti­digare makt­ägande Kongresspartiet med grun­da­ren Nehrus barn­barns­barn Ra­hul Gandhi som front­fi­gur är.
Trots allt visar valet att In­di­en är en väl fun­gerande de­mo­kra­ti. Men det in­ter­na­tio­nella sam­fundet måste be­vaka att de mänsk­liga rät­tig­heterna inte ur­holkas.

Dagens fråga

Åt du semla under fettisdagen?

Loading ... Loading ...