Mitt i cent­rum hölls sam­talet om cent­rums ut­form­ning. Foto: Ste­fan Sandström

Lyssna och kom­pro­missa

Häss­le­holms Cent­rum en­ga­gerar många, det fram­gick av in­tres­set för Norra Skånes lä­sar­kafé mitt på torget i tis­dags kväll. Många ville ge sin åsikt till känna. Pro­blemet för po­li­ti­ker och tjäns­te­män i kommunen är att åsikterna gick åt olika håll. Alla kan inte bli nöjda.
Ändå verkar ett av pro­blemen med dagens sit­u­a­tion, fram­för allt Järn­vägs­ga­tans ut­form­ning, vara att de som be­stämde om ut­form­ningen inte tagit till sig med­bor­ga­rnas åsikter. Po­li­ti­kerna, vars upp­gift det är att fö­re­träda med­bor­ga­rna, verkar inte hel­ler ha varit till­räck­ligt in­blan­dade. Där­för är det bra att det nu görs en ny ge­nom­gång av Järn­vägs­ga­tans ut­form­ning, ä­ven om det kommer att kosta pengar.
Men på lä­sar­ka­féet fö­re­slogs både dub­bel­rik­tad tra­fik, helt bil­fritt mel­lan Tings­hus­ga­tan och Andra Avenyen och en­kel­rikt­ning un­ge­fär som i dag. Även om alla al­ter­na­tiven bör ut­redas är det rim­liga nog att ha en­kel­rikt­ning. även om ut­form­ningen måste ändras. I dag är det trots for­mellt rik­tiga skyltar näs­tan obe­grip­ligt för bi­listerna hur man ska och får köra. Där­för bryts det stän­digt mot reglerna.
Skylta bättre, gör en­kel­rikt­ningen full­stän­dig, så även bussar och bilar med le­gi­tima ären­den till fas­tig­heterna måste köra runt och komma från rätt håll. Se­pa­rera ock­så bilar och bussar vid bussta­tionen.
Ordna någ­ra platser för snabba stopp för att släppa av och hämta upp tåg­pas­sa­ge­ra­re – och taxi­platser på rätt sida av ga­tan.
Inne på sta­tionen måste skylt­ningen ock­så bli bättre. Ing­en­stans ser man i dag om el­ler var det finns taxi­ser­vi­ce. Den skylt­ningen måste kom­plet­teras i gången ovan­för spåren, så ingen ska be­höva tveka. De taxi­platser som finns på ”bak­si­dan” (som de flesta an­ser) kan ock­så bli snabb­stopp för alla. Någ­ra taxi­bilar finns ju näs­tan ald­rig där ändå.
Po­si­tivt un­der de­batten var att ingen klagade på ”be­tong­ö­knen” som det hette när den nya ut­form­ningen av Första Avenyen var klar. Den ger ett po­si­tivt första in­tryck för be­sö­ka­re.
Par­ke­rings­elän­det då? Att in­föra p-skiva som många vill är ute­slutet just nut efter­som kommunen just in­ve­ste­rar stora pengar i nya p-au­to­mater. Men på läng­re sikt måste det vara med i dis­kus­sionerna. Som flera påpekade är fem mil­joner till kom­mun­kas­san inte sä­kert en vinst för kommunen, om det bi­drar till att han­deln utarmas.
Kan­ske går det att ordna fler kort­tids­platser på ga­torna, och fram­för allt skylta bättre (igen). Om p-husen upp­levs som osäkra måste väk­ta­re pat­rul­lera där, särskilt på sena ef­ter­mid­dagar. För an­ställda i cent­rum bör gra­tis par­ke­ringar på lite läng­re av­stånd från de mest cen­trala delarna er­bjudas. Att gå någ­ra hund­ra me­ter mor­gon och kväll ger mo­tion som kan vara nyt­tig, och då blir fler platser i cent­rum le­diga för be­sö­ka­re.
En as­pekt på cent­rum­pro­ble­ma­tiken är att mil­jön måste vara vän­lig för barn och för per­soner med nå­gon form av funk­tions­ned­sätt­ning, oav­sett om det be­ror på ål­der el­ler på rö­rel­se­svå­rig­heter el­ler syn­ska­da el­ler nå­got an­nat. De ”spår” som an­lagts på Amelies plats blev fel­ak­tigt ut­formade och där­för ett pro­blem för den som har rull­stol, rol­la­tor el­ler barn­vagn el­ler går med vit käpp. Även höga klackar kan fastna. Det måste rättas till.
Han­deln i mind­re städer, ja även i stor­städer, har pro­blem på grund av den växande e-han­deln. De löses inte med fler par­ker­ings­platser, men till­gäng­lig­heten är ett kon­kur­rens­me­del som inte ska un­der­skattas. Där­för be­höver dia­logen mel­lan han­deln, kommunen och, inte minst vik­tigt, fas­tig­hets­ä­ga­rna för­djupas. De senare var ty­värr inte med på lä­sar­ka­féet men de måste en­ga­geras mer ak­tivt för att göra cent­rum mer in­bju­dan­de.

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...