För­ny­bar ener­gi trumfar nu kolet på marknaden

Pres­i­dent Trump har lovat att kol­kraften ska gynnas och bland an­nat tvingat mil­jö­myn­dig­heten EPA att för­ändra reglerna till för­mån för kol.
Ändå har 50 kol­kraft­verk stängt se­dan Trump till­trädde som pres­i­dent. Till yt­ter­me­ra vis­so har kol­eld­ningen minskat så myc­ket att för­ny­bara ener­gi­käl­lor i ap­ril ge­ne­rerade mer el­e­ner­gi än kol, för första gången i USA.
Kolets öde är be­seglat av mark­naden, kom­men­terade Michael Webber, ener­gi­ex­pert på uni­ver­si­tetet i Texas.
Sol, vind och vat­ten bi­drog med 23 pro­cent av el­kraften me­dan kolet stod för bara 20 pro­cent.
Men fort­fa­ran­de är olja och gas de största ener­gi­käl­lorna i USA, vilket är ohåll­bart om kli­mat­målen från Paris­av­talet ska nås.
Ock­så i andra delar av världen ökar de för­ny­bara ener­gi­slagen sina an­delar. Det gäller ock­så Sverige. Här pro­du­ceras nu lika myc­ket vindkraftsel som i Danmark och Norge till­sam­mans. Fram till 2015 var det Danmark som var vind­krafts­fö­re­gång­a­ren i Norden.
Det in­ne­bär att den svenska el­ex­porten ock­så når nya re­kord­ni­våer. Bland an­nat ökar ex­porten till Fin­land, där den femte kärn­krafts­re­ak­torn blivit flera år för­senad.
Un­der det första halv­året pro­du­ce­rade de svenska vind­kraft­verken drygt 10 te­ra­wattim­mar el, en ök­ning med nära 40 pro­cent.
Ut­bygg­naden fort­sätter. Sjunkande kost­nader ökar vind­kraftens kon­kur­rens­kraft.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...