Ut­läm­ning till Kina strider mot lagen

Det går inte att ut­lämna en ki­ne­sisk med­bor­ga­re som Kina an­klagar för kor­rup­tion, efter­som det finns risk för att han skulle ut­sättas för po­li­tisk för­föl­jel­se och han inte ga­ran­teras en rätt­vis rät­te­gång. Han ris­kerar ock­så tor­tyr el­ler för­nedrande be­hand­ling och kan dömas till döds­straff. Av många an­led­ningar och för att en ut­läm­ning skulle strida mot Eu­ro­pa­kon­ven­tion­en av­styrker där­för Högsta dom­stolen ut­läm­ning. Ef­ter det tyd­liga ställ­nings­ta­gan­det kan knappast rege­ringen, som av­gör frå­gan. god­känna ut­läm­ning, även om ki­ne­sis­ka eko­no­miska mot­åt­gärder kan bli tuffa.
I Kina in­rättades för­ra året en ny myn­dig­het, Na­tio­nella över­vaknings­kom­mis­sionen, NSC, som i prak­tiken är en del av det styrande kom­mu­nist­par­tiet. Det gör det tyd­ligt att det inte finns nå­gon rätts­sä­ker­het i Kina utan att ju­ri­diken är helt po­li­tiskt styrd.
Vid dom­stols­för­hand­lingen vittnade bland andra män­ni­sko­rätts­ak­ti­visten Pe­ter Dahlin, som själv har er­fa­ren­het av att fängslas i Kina på oklara grunder. Han tvingades fram­träda i ki­ne­sisk tv med en in­spel­ning där han er­kände på­stådda brott. Ef­ter en tid släpptes han av häl­so­skäl.
Att en an­nan svensk, för­läg­ga­ren Gui Min Hai, fort­fa­ran­de ef­ter snart tre år sitter fängslad i Kina utan rät­te­gång och utan någ­ra tyd­liga an­kla­gel­ser, bör ock­så göra det omöj­ligt för rege­ringen att ut­lämna nå­gon män­ni­ska till det rätts­lösa Kina.

Dagens fråga

Har du tandvårdsförsäkring?

Loading ... Loading ...