Mordmisstänkt man omhäktas

Hässleholm Den 25-årige man, som miss­tänks för ett mord­för­sök på Malt­ga­tan i juni, om­häktades un­der mån­dagen i Häss­le­holms tings­rätt.

Tors­dagen den 27 juni åker en po­lis­pa­trull till ett bo­stads­hus på Malt­ga­tan i Häss­le­holm, ef­ter upp­gifter från boende i om­rå­det om att en svårt skadad per­son be­fann sig i en av lä­gen­heterna.
På platsen på­träffas en kniv­sku­ren man i 45-års­ål­dern som förs till sjuk­hus med livs­ho­tan­de ska­dor. I sam­band med po­lisens brotts­plats­un­der­sök­ningen kun­de en miss­tänkt gär­nings­man i 25-års­ål­dern gripas, som up­pe­höll sig i an­slut­ning till bo­staden.

Ef­ter för­hör be­slöt jouråklagaren mor­gonen där­på att 25-år­ingen skulle an­hållas på san­no­lika skäl miss­tänkt för mord­för­sök.
En­ligt mannens för­sva­ra­re nekar mannen till brott men att han er­känt att det fö­re­kommit ett upp­trädde mel­lan honom och 45-år­ingen.

25-år­ingen har varit fri­hets­be­rövad se­dan han greps, på grund av risken att han skulle för­svåra ut­red­ningen om han för­sattes på fri fot.
Åtalet mot den miss­tänkte mannen skulle ha väckts un­der mån­dagen. Men, istäl­let be­gärdes mannen om­häktad i Häss­le­holms tings­rätt un­der mor­gonen på grund av att för­un­der­sök­ningen inte kun­de slut­föras inom den tids­ram som be­slutats.

Un­der den kommande tiden kommer po­lisen att höra yt­ter­li­ga­re be­vis­per­soner och in­vänta svar från tek­niska ana­lyser.
Be­slut om när åtalet ska väckas mot den 25-årige mannen med­delas i Häss­le­holms tings­rätt den 29 juli.

Dagens fråga

Har du gamla glasögon hemma som du inte längre använder?

Loading ... Loading ...