Från invigningen av projektet RådRum 2017. Genom samverkan kan fler kommuner ta ansvar för integrationen.

Samarbete behövs för en bättre integration

Fler kommuner borde göra som Eslöv: ta ansvar för integrationen i samarbete med civilsamhället. En ny rapport visar hur RådRum, en modell som Eslöv hjälper till att finansiera, visar på många goda effekter för både samhälle och människor.
RådRum är en social innovation som blivit ett viktigt komplement i integrationsarbetet. Det är en kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning, öppen för alla men med ett särskilt fokus på nyanlända. Verksamheten förhindrar att folk hamnar mellan stolarna.
Efter fyra år med RådRum ser vi hur arbetet med frivilligbaserad rådgivning för nyanlända har en mängd positiva effekter.
En indirekt effekt som är särskilt värd att uppmärksamma är hur verksamheten bidragit till det långsiktiga arbetet att stärka demokratin.
Detta arbete behöver göras i samverkan mellan idéburen sektor och det offentliga. IM Individuell Människohjälp, Hållbar Utveckling Skåne, Sensus studieförbund, Region Skåne och Malmö stad har under fyra år tillsammans bedrivit arbetet med RådRum i totalt 11 svenska kommuner, huvudsakligen i Skåne, men också i Stockholm och Knivsta.

RådRums ideella rådgivare har under fyra år lagt motsvarande 30 månaders heltidsarbete på RådRum utan någon ersättning. Tillsammans har de handlagt över 9 000 ärenden med allt från frågor om hur man fyller i blanketter till hjälp med att komma i kontakt med myndigheter eller föreningar. Bland rådgivarna har hälften erfarenhet av att själva komma nya till Sverige.
Många besökare menar att de hos RådRum får ett stöd som de inte får någon annanstans och att det är väldigt svårt som nyanländ att veta vart man ska vända sig med sina frågor.
RådRum hanterar ärenden som annars i första hand skulle ha landat hos Migrationsverket, kommunal förvaltning, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. I detta kan RådRum ses som ett komplement till kommunal och statlig förvaltning – en verksamhet som hjälper dessa förvaltningar att spara resurser.

Den främsta vinsten vi som idéburna organisationer ser handlar dock om något annat och större.
Det handlar om att stärka individer till egenmakt så att de kan ta tillvara sina rättigheter och bli inkluderade i det svenska samhället. Här ser vi också riktigt intressanta och positiva resultat i den följeforskning och rapport som statsvetare Jens Sjölander skrivit.
En aspekt berör RådRums potentiella effekter på nyanlända som engagerar sig som frivilligrådgivare i Rådrum.
Rapporten visar att en större andel av de rådgivare som bott kortare tid i Sverige, i jämförelse med rådgivare som bott längre tid i Sverige, genom sitt engagemang i RådRum i högre grad anser sig ha ökat sina kunskaper om det svenska samhället samt ökat graden av tillit till andra människor, politiker, tjänstemän och myndigheter. De anser också att deras samhälleliga engagemang och politiska intresse ökat samt att solidariteten med andra människor stärks.
Eftersom tidigare studier visat en lägre grad av tillit hos i synnerhet utomeuropeiska nyanlända i jämförelse med infödda svenskar, indikerar resultaten hur ett engagemang i det civila samhällets organisationer kan främja samhällelig tillit och demokratisk delaktighet samt minska utanförskap.
Tillit är grundläggande för att bygga ett starkt demokratiskt samhälle och skapas i mötet mellan olika grupper av människor och det politiska systemets myndigheter och organisationer.
Häri ligger också ett av den idéburna sektorns främsta bidrag till samhällsutvecklingen. Kommunens mycket viktiga bidrag till verksamheten är att stödja arbetet ekonomiskt. Även frivilligbaserad verksamhet har behov av en grundfinansiering för samordning, kontinuitet och utveckling.
I partnerskap kan kommunen och idéburen sektor bäst skapa förutsättningar för ett fortsatt starkt demokratiskt Sverige.
RådRum är ett utmärkt exempel på detta, och ett exempel på en verksamhet som fler kommuner borde stötta.

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...