Den ekologiska odlingen i Skåne ökar, men behöver öka ännu mer för att uppfylla regeringens mål. Foto: TT

Öka ekomarken i Skåne

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Skåne. Omställning till än mer ekologisk produktion skulle ge ökad tillväxt och konkurrenskraft för Skånes lantbrukare, och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald.
De senaste åren har konsumenternas intresse för livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan och utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel ökat. Det är glädjande men intresset behöver också omsättas i en tydligare konsumentefterfrågan på ekologiska produkter.
När försäljningen av ekologiskt ökar gynnas den biologiska mångfalden och djurens välfärd.
Om de KRAV-märkta produkterna ökar så bidrar det även med minskad klimatpåverkan och färre tillsatser. Men en omställning till ekologiskt jordbruk behövs inte bara för att möta efterfrågan på hållbara produkter utan också för att stärka tillväxten i svenskt lantbruk.
Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion. Det är dags för Sveriges beslutsfattare, konsumenter och lantbrukare att ta vara på möjligheterna och konkurrenskraften i ekologisk odling.

Siffror från Jordbruksverket visar att 41 508 hektar odlades ekologiskt i Skåne under förra året. Det är en ökning med 75,8 procent under de senaste tio åren. Det är en mycket positiv utveckling.
I ekologiskt jordbruk tillåts inte användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, vilket i sin tur bidrar till ökad biologisk mångfald. Nya siffror från Jordbruksverket visar också att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar.
KRAV-certifierade lantbruk utgör 70 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige. Dessa lantbruk måste dessutom uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, som exempelvis användningen av förnybar el.
I Sverige som helhet har den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökat med 58,2 procent under den senaste tioårsperioden. Förra året brukades drygt en femtedel av den svenska jordbruksmarken.

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk och att 60 procent av de offentliga inköpen av livsmedel ska komma från ekologisk produktion år 2030. Politisk vilja och tydliga målsättningar är viktigt, men omställningen kräver mer än så.
Genom att kommuner och myndigheter i Skåne ställer krav på ekologiska livsmedel vid offentlig upphandling kan omställningen påskyndas. Samtidigt är det avgörande att konsumenter fortsätter att vara tydliga i sin efterfrågan och i större utsträckning väljer ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.
Ekologiskt jordbruk främjar den biologiska mångfalden, skapar tillväxt och ökar lantbrukets lönsamhet. Skåne har tagit steg i rätt riktning, men det finns mycket mer att hämta i en snabbare ekologisk omställning.

Dagens fråga

Har du varit på auktion?

Loading ... Loading ...