Nytt liv i in­du­stri­spåret

HÄSS­LE­HOLM

Det slumrande in­du­stri­spåret på Lä­re­da kan gå en ny vår till mötes.
Det ska nu ut­redas, om det spar­samt an­vända spåret på industriområdet ska an­vändas mer.
Det är när­ings­livs-och ut­veck­lings­stra­tegen Eva Ohlsteinus som tittat på frå­gan ef­ter en mo­tion i full­mäk­tige av tidigare ledamoten Anita Johannesson.
Eva Ohl­ste­ni­us kon­sta­terar ef­ter sam­tal med be­rörda fö­re­ta­ga­re och andra, att det finns ett till­räck­ligt stort in­tres­se för att ut­reda saken vidare.
-Vi fö­re­slår att en ut­red­ning ge­nom­förs i två steg. Första steget i form av en för­stu­die som tittar på vilka fö­re­tag som finns idag och som kan tänkas be­röras av ett åter­ak­ti­verat spår samt där­till vil­ken po­ten­ti­al detta skulle kun­na ha. Steg två skulle där­ef­ter kun­na bara en djupare ut­red­ning, be­ro­en­de på vad för­stu­dien i steg ett ger för re­sul­tat, skriver hon i ären­det.

Dagens fråga

Klarade du din uppkörning på första försöket?

Loading ... Loading ...